Kontakt

MMC Consulting® sp. z o.o.

telefon: +48 602 335 605
telefon: +48 22 122 14 55
fax:       +48 22 678 01 01
email:    office@mmcconsulting.com.pl

MMC Consulting sp. z o.o., ul. Safony 7, 03-642 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000835246, NIP: 5242518269, REGON: 015866251.

Adres do korespondencji:

Biuro:


REGUS PARK AVENUE
Wspólna 70 II Piętro
00-687 Warszawa
Polska

Siedziba:

MMC Consulting® sp. z o.o.

ul. Safony 7
03-642 Warszawa
Polska